• Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego Herba sklep zielarsko-medyczny.

2. Sprzedawcą jest F.H.U. Remedium z siedzibą w Łodzi (92-508) przy ul. Ćwiklińskiej 22, numer NIP: 728-180-42-18, numer REGON: 590688775; adres korespondencyjny: Sklep Zielarski, 92-508 Łódź ul. Ćwiklińskiej 22.

3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

4. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

5. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich a także w wybranej walucie obcej (euro) na życzenie Klienta.

6. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Dostawa to czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

9. Dostawca to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów. Jest to, w zależności od wybranej przez Klienta opcji: firma kurierska, InPost (paczkomaty).

10. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

11. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie dziecięciu dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 – tekst jedn.).

 

II. Rejestracja Klienta

1. Umowy sprzedaży nie musi być poprzedzona rejestracją Klienta w Sklepie internetowym. Rejestracja jest dobrowolna.

2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

 

III. Dane osobowe

1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji oraz zawarcia umowy sprzedaży:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

e) telefon kontaktowy,

f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez

Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania

przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

 

IV. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu EkoIdea nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

2. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie informatycznych Sklepu internetowego www.herba.sklep.pl.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu wybiera Towar, którym jest zainteresowany za pomocą klawisza „do koszyka”. Po skompletowaniu zamówienia należy wskazać sposób dostawy oraz formę płatności. Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar oraz wybraną opcję dostawy, w przypadku przesyłki niestandardowej lub o wyższej wadze klient zostanie powiadomiony przez sprzedawcę o konieczności dopłaty.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostaje wysłane potwierdzenie zakupu, a następnie informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania tej informacji przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

7. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym www.herba.sklep.pl i stacjonarnym.

8. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego www.herba.sklep.pl i klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

9. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.

10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.

11. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba. Odbiór w sklepie stacjonarnym nie podlega żadnej dodatkowej opłacie.

 

V. Warunki i ogólne postanowienia dotyczące dostawy

1. Sklep www.herba.sklep.pl realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że taka potrzeba zostanie uprzednio zgłoszona. Wtedy należy liczyć się z dodatkowymi kosztami dostawy, a każde zgłoszenie jest rozpatrywane osobno. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 

3. Sklep www.herba.sklep.pl zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia. Jeśli z przyczyn niezależnych realizacja może się opóźnić, klient każdorazowo jest poinformowany, że takowa sytuacja ma miejsce. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.

4. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”. W przypadku wybrania innej opcji, termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówienie.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W dniu wysłania towaru  na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym w dni robocze w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. 

 

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) określenie reklamowanego produktu,

b) określenie stwierdzonych wad,

c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Jeżeli Klient żąda

doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości

lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

3. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.

4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.

5. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich, a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

7. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

  • Sklep zamknięty

Przepraszamy, sklep chwilowo nieczynny.