• Zwroty i reklamacje

Należy zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przed pokwitowaniem jej odbioru. Składając podpis na dokumencie przewozowym automatycznie kwitujecie Państwo odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.

Reklamacje przyjmujemy do 7 dni od odbioru przesyłki.

Każda paczka jest dwukrotnie sprawdzana przed wysyłką.

Jakiekolwiek braki w zamówieniu prosimy kierować do nas droga mailową lub telefoniczną jak najszybciej od daty wysłania paczki.

Nie możemy również brać pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia paczek podczas transportu. Jeśli takie zdarzenie ma miejsce, a Państwa paczka jest uszkodzona lub otwarta prosimy każdorazowo w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 dni od daty wysłania paczki. 

Opakowania szkalne są strannie pakowane w folię i dodatkowo zabezpieczone, prosimy jednak w miarę możliwości wybierać przesyłkę kurierską, jako najbezpieczniejszą formę dostawy.

Produkty świeże, takie jak owoce, warzywa, nabiał prosimy zamawiać wyłącznie z odbiorem osobistym.

Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1. dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

2. w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Sklep telefonicznie (lub faksem) i emailem. Sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą.

Prawo odstąpienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


Reklamacje

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 

Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W pozostałych przypadkach reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: ekoideasklep@gmail.com

W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:

informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż; oraz

dane kontaktowe składającego reklamację.
 

W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie:

Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy

Wymiany produktu.

Oświadczenie o obniżeniu ceny

W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.
 

Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sklep. 

Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 10 dni od daty jej złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta termin ten może zostać wydłużony do 30 dni, o czym Klient będzie poinformowany przez Sklep przed jego upływem z podaniem przyczyn jego wydłużenia.

  • Sklep zamknięty

Przepraszamy, sklep chwilowo nieczynny.